Effektivitetskonsult
Tel: +46 72 310 16 33
Mail: manne[at]effektivnu.se