Effektivitetskonsult
Tel: +46 70 889 94 97
Mail: linn[at]effektivnu.se