Effektivitetskonsult
Tel: +46 70 755 57 02
Mail: johan.larsson[at]effektivnu.se